TH
×

More privileges
on onesiam application

รับสิทธิ์จอดรถฟรี 1 เดือน ที่สยามพารากอน

เพียงโหลดแอป ONESIAM และผูกบัตร VIZ Card

ระยะเวลากิจกรรม  วันที่ 21 พ.ย. 2563 – 12 ธ.ค. 2563 (22 วัน)

วันที่ส่ง SMS

ระยะเวลาร่วมกิจกรรม

วันประกาศรายชื่อ

จำนวนรางวัล

ยืนยันข้อมูล

วันที่รับบัตร

21 พ.ย. 63

21 พ.ย. 63 - 25 พ.ย. 63 (5 วัน)

30 พ.ย. 63

100

30 พ.ย. – 4 ธ.ค. 63

9 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 63

29 พ.ย. 63

29 พ.ย. 63 – 3 ธ.ค. 63 (5 วัน)

8 ธ.ค. 63

100

8 ธ.ค. - 12 ธ.ค. 63

17 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 63

8 ธ.ค. 63

8 ธ.ค. 63 - 12 ธ.ค. 63 (5 วัน)

15 ธ.ค. 63

100

15 ธ.ค. - 19 ธ.ค. 63

22 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 63

ลูกค้าที่ได้รับ SMS ชวนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ONESIAM และสมัครใช้งาน Digital VIZ card  ในช่วงระยะเวลากิจกรรมตามตารางข้างต้น มีสิทธิ์รับบัตรจอดรถสยามพารากอน 1 เดือน โดยผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรมลำดับที่ 5, 10, 15, 20, 25,…… และนับเพิ่มขึ้นครั้งละ 5 จะเป็นผู้ได้รับรางวัล หากการนับเพิ่มครั้งละ 5 ยังไม่ครบจำนวนรางวัล ทีมงานจะทำการย้อนกลับมานับลำดับที่ 2, 12, 22, 32,…. และ 3, 13, 23, 33,… ตามลำดับของตัวเลขต่อไปจนครบจำนวนรางวัล


วิธีการร่วมกิจกรรม 

การประกาศผล
ประกาศผลผ่านหน้าเว็บไซต์ ONESIAM โดยลูกค้าผู้โชคดีจะได้รับ SMS เพื่อแจ้งการรับรางวัล

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการร่วมกิจกรรม ครั้งที่ 1 ประจำวันที่ 30 พ.ย. 2563
กรุณายืนยันตัวตน พร้อมชื่อ-นามสกุลจริง แจ้งป้ายทะเบียนรถ และเบอร์โทรศัพท์ ที่อินบ็อคเพจ Siam Paragon  หรือคลิกที่ลิงค์ https://bit.ly/367IjrH

1    อิทธิวรรธน์    รัตนบัณฑิตสกุล
2    อรวรรณ    ตั้งสุนทรวิวัฒน์
3    เอกรินทร์    ศิริพัฒนานนท์
4    รักชนก    ษมาสิริ
5    มัลลิกา    อินทร์เนียม
6    ญาณิศา    ศิริอนุการวัฒนา
7    สราญ    วงศ์วิเศษศักดิ์
8    พงศธร    คำแหง
9    กิติชัย    จงจิตร์
10    สุพาทินี    เลิศบัญชาดี
11    วรนิษฐา    สาขากร
12    พัชราภรณ์    ลาภผล
13    ฐิตารีย์    อัครฉัตรวัชร์
14    อัญวีณ์    วิศาลพินิจพร
15    ธนาวุธ    เหมันต์
16    เบญจมาศ    ลีลาภรณ์
17    ปัณณวิชญ์    ศิรินทร์วิชญ์
18    ปุณณกา    ธนสินกิตติโชค
19    พงศ์วัชร    ฤทธิรงค์
20    สาริสา    ทองกิตติกุล
21    ฐิติรัตน์    ปรีชาญาณ
22    เมธา    พันธ์อุทัยวัฒน์
23    อลิสา    ภัทรรัตน์
24    ทวิช    เหล่าอิทธิ
25    ธีรสิทธิ์    ทวี
26    สรศักดิ์    ศุภผล
27    วรางคณา    อารมย์เสรี
28    พจมาน    เพ็ชรดี
29    ชนัญธิดา    ชำปฏิ
30    อุทิศ    พันวัน
31    อดิศักดิ์    กุลศิริวุฒิชัย
32    ณธญา    ภัทรรุจินนท์
33    พัญณ์ชิตา    สนธิกร
34    วิภาวี    ทัศนลัญจกร
35    กิตติธัช    ปิยมาพรชัย
36    ธีรพันธ์    เหมวัฒนชัย
37    อรุณี    นันทนากรชัย
38    วีรภัทร    ศศิสกุลพร
39    นวีนา    วัฒนประดิษฐ์
40    ศิวกร    สุทธิพิบูลย์
41    AREERAT    PATTAMASOPHON
42    ธันยรัศมิ์    ตรีสิริเกษม
43    นูชญา    หวังภักดี
44    จิตชาติ    เสียงแจ้ว
45    ก่อเกียรติ    วิลาศรี
46    วิรัช    สันติภาพ
47    ศิริพร    กองช่าง
48    อนันฑ์    ตีระบูคณะพงษ์
49    วรสพร    เล็กเนตรทิพย์
50    ภูทิตย์    ศิริชัย
51    กิดาการ    กุลนันทคุณ
52    กรชวัล    ชูลี
53    กิตติณัฐ์    ศิริชัยรัตน์
54    สิทธิ์สม    วิจิตรบูรพัฒน์
55    ปิลัญชนา    ทับทอง
56    ธนวัต    ช่อสีคำ
57    นคินทร์    ก่อกิจรัตนกุล
58    ภัคจิรา    หลีกภัย
59    เสรีพงษ์    ทองอินทร์
60    อิสระ    นราภิรมย์สุข
61    ก้องเกียรติ    คงความเจริญ
62    ดวงดาว    คาลินิทเชนโก
63    ธิติวัฒน์    ธนิตโชตินันทสิริ
64    ภัทรียา    สารการ
65    ธนพัฒน์    มั่นศิลป์
66    ณัจฉรียาภรณ์    มาศิริ
67    ธเนษ    ทองสุวรรณ
68    วัฒนพงษ์    ขวัญเจริญ
69    สาริน    วงศ์สถาพรชัย
70    ชลกาญจน์    อิ่มประสิทธิชัย
71    ปิยเทพ    โกมลสิงห์สกุล
72    สุกฤษฎิ์    นันทสอน
73    สุรีรัตน์    สุจิระกุล
74    ประภาพร    กัญญากุลวรรัตน์
75    ชาลินี    สุขเกษม
76    สาลินี    ศักดาอมรเลิศ
77    ศิรภัทร    พีรศักดิ์โสภณ
78    อัมรา    ศรีสง่า
79    รุวัยดา    เส็มหล่อ
80    เมธัส    จิวาลัย
81    ปริญญาพร    ศรีประไพ
82    ภาวีนา    เมืองสุข
83    สุภัญญา    อุตสาหะ
84    กมลนุช    รัชตศรีประเสริฐ
85    อุษณีย์    สมบูรณ์
86    สมพร    อู่สกุลทอง
87    วัลยาพร    ธีรานุวรรตน์
88    ธีรเนตร    คร้ามศรี
89    เจษฎา    อิทธิพรวณิชย์
90    ณิชารัศม์    นันทไชยลักษณ์
91    ธนาพัฒน์    พงษ์วสุธร
92    พรรญมล    ราพเดโช
93    สุพิชญา    สุนทรจิตตานนท์
94    ไพรัช    บุญฤทธิ์ื
95    ณัฐสุราวค?    พรรณรังษี
96    ภคมน    จันทคา
97    JANTHISA    SAKSAJJA
98    ยุวพร    พงษ์เกษตรการ
99    ธาราทิพย์    ร่วมวิบูลย์สุข
100    วิชิต    ชูโพธิ์
 

จุดแลกของสมนาคุณและทำบัตรจอดรถ Siam Paragon
เคาน์เตอร์ VIZ ระหว่างวันที่ 9 ธ.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563 เท่านั้น

วิธีการแจกบัตรจอดรถ Siam Paragon ฟรี 1 เดือน  วันที่ 1-31 มกราคม 2564 (รวม 31 วัน)
1.  เมื่อลูกค้าได้รับ SMS แจ้งเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลแล้ว ต้องยืนยันการรับของรางวัล ผ่านทาง Inbox ของเพจ Siam Paragon ภายใน 5 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับ SMS
2.  ลูกค้าแสดง SMS พร้อมแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ ทะเบียนรถ และแสดงบัตรประชาชนตัวจริง ณ เคาน์เตอร์ VIZ (ฝั่ง Stardome) ชั้น M สยามพารากอน
3.  จำกัด 1 ท่าน/ 1 สิทธิ์ตลอดรายการ
4.  พนักงานตรวจสอบรายชื่อ พร้อมกรอกแบบฟอร์มให้ลูกค้าเซ็นรับสิทธิ์
5.  ลูกค้ากรอกข้อมูลรับบัตรจอดรถ โดยลูกค้าสามารถโอนสิทธิ์ให้คนที่นามสกุลเดียวกันได้ และต้องเป็นทะเบียนรถคันที่ไม่มีบัตรจอดรถที่สยามพารากอนอยู่แล้ว (ทะเบียนรถป้ายแดงสามารถลงทะเบียนได้ หากลูกค้าเปลี่ยนป้ายขาวมาแล้วจะต้องนำหลักฐานมาแสดงในการเปลี่ยนหมายเลขทะเบียนในบัตรจอดรถ)
7.  หากลูกค้าไม่สะดวกมารับบัตรจอดรถด้วยตัวเอง ลูกค้าสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทนได้ โดยต้องนำบัตร
6.  ลูกค้าสามารถติดต่อรับบัตรจอดรถได้ตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563

เงื่อนไขบัตรจอดรถ
- บัตรจอดรถ Siam Paragon มีอายุการใช้งาน 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1-31 มกราคม 2564 (รวม 31 วัน)
- ลูกค้าไม่ต้องทำการวางเงินมัดจำค่าบัตร โดยทางฝ่ายส่งเสริมฯ จะเป็นผู้รับภาระค่าบัตรในราคาต้นทุนการผลิต
- หากลูกค้าต้องการทำบัตรใหม่ ในกรณีสูญหาย หรือชำรุด ลูกค้าจะต้องเสียค่าเปลี่ยนบัตรในราคาปกติ 300 บาท
- หากลูกค้ามีสิทธิ์จอดรถฟรี ที่อาคารสยามคาร์ปาร์ค อยู่แล้ว จะไม่สามารถรับ/ใช้สิทธิ์ จอดรถฟรีที่สยามพารากอนได้ ในทะเบียนรถเลขเดียวกัน
- บัตรจอดรถนี้ เมื่อทำรายการนำรถเข้าแล้ว ไม่สามารถนำกลับมาใช้ในการนำรถเข้าใหม่ได้อีก จนกว่าจะมีการบันทึกรายการนำรถออกแล้วเท่านั้น
- โปรดจัดเก็บบัตรไว้ในที่ปลอดภัย หากบัตรงอ โดยแสงแดดหรือความร้อน จนชำรุดไม่สามารถนำมาใช้งานได้ และท่านมีความประสงค์จะให้ออกบัตรใหม่ให้ บริษัทฯ จำเป็นต้องมีค่าดำเนินการออกบัตรใหม่ทดแทนในอัตรา 300 บาท เช่นเดียวกับกรณีบัตรหาย
- บัตรนี้ไม่ใช้เป็นการรับฝากรถ แต่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับท่านและเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการใช้บริการอาคารจอดรถเท่านั้น บริษัทไม่รับประกันการสูญหายหรือเสียหายใดๆ ขณะที่จอดรถในพื้นที่ให้บริการ
- บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ดังต่อไปนี้
  > อนุญาติให้ใช้บัตรจอดรถอภินันทนาการใบนี้ กับรถที่มีการลงทะเบียนไว้เท่านั้น
  > ไม่สามารถเปลี่ยน ใช้แทนเงินสด หรือขายต่อให้แก่บุคคลอื่นได้
  > ยกเลิก และ/หรือ เพิกถอน หากทำผิดเงื่อนไขการใช้บัตรและการจอดรถ ตามที่บริษัทกำหนด
  > เปลี่ยนแปลง และ/หรือ แก้ไข เงื่อนไขต่างๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  > หากตรวจพบว่ามีการนำบัตรจอดรถไปใช้ประโยชน์ใดๆ นอกเหนือจากที่บริษัทกำหนดไว้ บริษัทจะดำเนินการทางกฎหมายขั้นสูงสุดทันที
- เงื่อนไขการจอดรถเป็นไปตามระเบียบที่ทางบริษัทฯ กำหนด
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล/ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด /สิทธิประโยชน์ต่างๆ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า