TH
×

More privileges
on onesiam application

SIAM DISCOVERY BLACK FRIDAY

29 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2562

BLACK FRIDAY! เฉพาะสมาชิก VIZ รับคูปองส่วนลด X 5 เท่า
 

ต่อที่ 1 : รับคูปองท้ายใบเสร็จ สูงสุด 2,000 บาท เมื่อมียอดซื้อตามเงื่อนไข (จากรายการ THE MAGICAL TALE)

- รับคูปองท้ายใบเสร็จมูลค่า 100 บาท เมื่อมียอดซื้อ 3,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ
   (คูปอง 100 บาท ใช้สำหรับซื้อสินค้า 300 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ)
- รับคูปองท้ายใบเสร็จมูลค่า 200 บาท เมื่อมียอดซื้อ 5,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ
   (คูปอง 200 บาท ใช้สำหรับซื้อสินค้า 600 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ)
- รับคูปองท้ายใบเสร็จมูลค่า 600 บาท เมื่อมียอดซื้อ 12,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ
   (คูปอง 300 บาท ใช้สำหรับซื้อสินค้า 1,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ (จำนวน 2 ใบ))
- รับคูปองท้ายใบเสร็จมูลค่า 2,000 บาท เมื่อมียอดซื้อ 30,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ
   (คูปอง 500 บาท ใช้สำหรับซื้อสินค้า 1,500 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ (จำนวน 2 ใบ)
    และ คูปอง 1,000 บาท ใช้สำหรับซื้อสินค้า 3,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ)

เงื่อนไขการใช้คูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จ:
- คูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จสามารถใช้ซื้อสินค้าขั้นต่ำตามที่กำหนดบนคูปอง
- คูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จสามารถใช้ร่วมกับ Cash coupon จากรายการ BLACK FRIDAY ได้
- คูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จไม่สามารถใช้ร่วมกับ Cash coupon จากรายการอื่นๆได้ (ถ้ามี)
- คูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จสามารถใช้ ร่วมกันได้ ไม่จำกัดจานวนต่อ 1 ใบเสร็จ
- คูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จ สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดจากแบรนด์ที่ร่วมรายการไม่เกิน 50% (กรณีที่ลูกค้าซื้อสินค้าหลายชิ้น เป็นสินค้าที่มีส่วนลดไม่เกิน 50% และที่มีส่วนลด 51% ขึ้นไป ต้องให้ลูกค้าแยกบิลเพื่อใช้คูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จกับสินค้าชิ้นที่ลดไม่เกิน 50% เท่านั้น)
- ลูกค้าซื้อสินค้าตั้งแต่วันที่ 29 – 30 พ.ย. 62 คูปองท้ายใบเสร็จจะหมดอายุวันที่ 31 ธ.ค. 62
- ลูกค้าซื้อสินค้าตั้งแต่วันที่ 1 – 2 ธ.ค. 62 คูปองท้ายใบเสร็จจะหมดอายุวันที่ 31 ม.ค. 63
 

ต่อที่ 2 : เฉพาะสมาชิก VIZ รับ CASH COUPON เพิ่มอีก X 4 เท่า เมื่อมียอดซื้อตามเงื่อนไข

- รับ Cash Coupon มูลค่า 400 บาท เมื่อซื้อสินค้า 3,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ
   (Cash Coupon 100 บาท ใช้สาหรับซื้อสินค้า 300 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ (จำนวน 4 ใบ))
   (จำกัด 25 สิทธิ์ / วัน (รวม 100 สิทธิ์ตลอดรายการ))

- รับ Cash Coupon มูลค่า 800 บาท เมื่อซื้อสินค้า 5,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ
   (Cash Coupon 100 บาท ใช้สำหรับซื้อสินค้า 300 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ (จำนวน 3 ใบ)
   และ Cash Coupon 500 บาท ใช้สำหรับซื้อสินค้า 1,500 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ (จำนวน 1 ใบ))
   (จำกัด 25 สิทธิ์ / วัน (รวม 100 สิทธิ์ตลอดรายการ))

- รับ Cash Coupon มูลค่า 2,400 บาท เมื่อซื้อสินค้า 12,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ
   (Cash Coupon 100 บาท ใช้สำหรับซื้อสินค้า 300 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ (จำนวน 4 ใบ)
    และ Cash Coupon 1,000 บาท ใช้สำหรับซื้อสินค้า 3,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ (จำนวน 2 ใบ))
   (จำกัด 15 สิทธิ์ / วัน (รวม 60 สิทธิ์ตลอดรายการ))

- รับ Cash Coupon มูลค่า 8,000 บาท เมื่อซื้อสินค้า 30,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ
   (Cash Coupon 1,000 บาท ใช้สำหรับซื้อสินค้า 3,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ (จำนวน 8 ใบ))
   ( จำกัด 3 สิทธิ์ / วัน (รวม 12 สิทธิ์ตลอดรายการ))

***Cash Coupon กดลดเป็น Tender

เงื่อนไขการรับ Cash Coupon:
- ลูกค้าต้องเป็นสมาชิก VIZ เท่านั้น
- ลูกค้าแสดงใบเสร็จและบัตรประชาชนเพื่อรับสิทธิ์ที่จุด Redemption ชั้น G
- ลูกค้า 1 คน ต่อ 1 สิทธิ์ ต่อ ขั้นการซื้อตลอดรายการ

เงื่อนไขการใช้ CASH COUPON:
- Cash Coupon สามารถใช้ ร่วมกันได้ ไม่จำกัดจำนวนต่อ 1 ใบเสร็จ
- Cash Coupon สามารถใช้ร่วมกับ คูปองท้ายใบเสร็จรายการ The Magical Tale ได้
- Cash Coupon สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดจากแบรนด์ที่ร่วมรายการไม่เกิน 50% (กรณีที่ลูกค้าซื้อสินค้าหลายชิ้น เป็นสินค้าที่มีส่วนลดไม่เกิน 50% และที่มีส่วนลด 51% ขึ้นไป ต้องให้ลูกค้าแยกบิลเพื่อใช้ Cash Coupon กับสินค้าชิ้นที่ลดไม่เกิน 50% เท่านั้น)
- Cash Coupon สามารถใช้ร่วมกับ ส่วนลด VIZ Card หรือ Tourist Card 5% ได้
- Cash Coupon สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 4 ธ.ค. 62